• एकीकृत बाल विकास सेवा

      संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा,
      विजयाराजे वात्सल्य भवन,
      प्लॉट नं 28 ए, अरेरा हिल्स,
      भोपाल, मध्य प्रदेश 462011
      टेलीफोन:
      आयुक्त : 0755-2550910
      एम.आई.एस. : 0755-2550911
      स्थापना : 0755-2550922
      फैक्स : 0755-2550912
      ईमेल: mpwcdmis@gmail.com

 

  • महिला सशक्तिकरण

आयुक्त ,महिला सशक्तिकरण

संचालनालय महिला सशक्तिकरण

खंड- 2, चतुर्थ तल ,पर्यावास भवन, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल ( म.प्र.)

फोन :0755-2551331, 2765501,

फैक्स :0755-2577122

ई-मेल : statedwebho@mp.gov.in